آئین زندگی

(چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم)

Book Cover: آئین زندگی

کتابی بسیار تأثیرگذار برای مقابله با افکار مضطرب کننده در زندگی که می تواند باعث شود تا حدودی از نگرانی های معمولی زندگی رهایی بیابیم.

مطالعه این کتاب را به دوستانی که با اضطراب دست و پنجه نرم می کنند توصیه می کنم.

نویسنده: دیل کارنگی
مترجم : معصومه کریمی بخش
انتشارات : بهزاد
تلفن :66413624 -021