دکتر حمزه : امیدوارم در المپیک ۲۰۲۰ جایگاه روانشناسی بهتر از ریو باشد